Drive your Ambition

Drive your Ambition

Mitsubishi Motors Corporation (MMC), giới thiệu khẩu hiệu “Drive your Ambition” (Dẫn lối khát vọng) như một tuyên bố mạnh mẽ